Kas İskelet Sistemini Zorlayan İşler

Kas iskelet sistemini zorlayıcı işler ve işyerleri: (vibrasyon dahil)

Kas iskelet sisteminde işe bağlı zorlanma özellikle aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklanmaktadır:

 • Yüklerin elle yapılan nakliyesi
 • Kaldırma, elde tutma, taşıma
 • Çekme, itme
 • Zorlayan vücut pozisyonları
 • Oturma
 • Ayakta durma
 • Vücudu öne eğme
 • Çömelme, diz çökme, uzanma
 • Kolların omuz seviyesi üzerinde olması
 • Artmış efor ve/veya güç gerektiren iş
 • Zorlukla ulaşılabilen işyerleri (merdiven çıkma, tırmanma)
 • El/kol sisteminin bir araç olarak kullanımı (vurma, çekiçleme, bükme, presleme
 • Donanımların çalıştırmada efor/güç kullanımı
 • Yüksek el aktivitesi düzeyleriyle tekrarlayan görevler
 • Tüm vücut vibrasyonu
 • El-kol vibrasyonu

Kas-İskelet Sistemine Dair Ölçümler

İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:

 1. El – kol titreşimi için;
  1. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
  2. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.
 2. Bütün vücut titreşimi için;
  1. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2
  2. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır

Kas İskelet Sisteminin Sağlık Üzerine Etkileri

Yukarıda belirtilen durumlarda çalışma kas iskelet sisteminin akut ve/ veya kronik fonksiyonel bozukluklarına ve hastalıklarına neden olabilir. Ek olarak, kas iskelet sağlığını ve böylece çalışma yetisini bozan diğer hastalıklara ve durumlara (örneğin, romatizmal hastalıklar) özel dikkat verilmelidir. İşyeri hekimi için aşağıda yer alan kas iskelet sendromları fonksiyonel etkileri yüzünden özel öneme sahiptir:

Omurga bozuklukları;

 • Israr eden radiküler belirtileri olan intervertebral disk lezyonları
 • Omurgada belirgin dejeneratif değişiklikler
 • Kemiklerde veya omurgada kalıtsal veya kazanılmış ağır değişimler, bazen nörolojik etkilerle beraber (örneğin, vertebral kanal darlığı, şiddetli spondilolistezis, osteoporoz, belirgin skolyoz, Bekhterev sendromu, omurganın malformasyonları ve varyasyonları)
 • Belirgin postoperatif veya posttravmatik bozukluklar (örneğin, postdiskotomi sendromu
 • Omurga tümörleri veya osteomiyelit

Omuz-kol bölgesi bozuklukları

 • Geçici yük taşıma kapasitesinde azalma ile omuz ekleminde fonksiyonel bozukluklar (örneğin, darbe sendromu, donmuş omuz, tekrarlayan omuz çıkması, travmatik omuz çıkması sonrası durum)
 • Hastalıklı ve irrite tendonlar, tendon kılıfları, tendon yapışma yerleri (stiloidit) ve sinoviyal bursa
 • Omuz, dirsek, el, el bileği, metakarpal ve parmak eklemlerinde dejeneratif değişimler
 • Azalmış stabilite ve yük taşıma kapasitesine yol açan omuz eklemi bozuklukları (örneğin, rotator kuf rüptürü, biceps tendon rüptürü)
 • Kompresyon sendromları (örneğin, nervus subscapularis, torasik outlet sendromu, scalenus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, karpal tünel sendromu)
 • Kırık ve çıkma sonrası geçici durum
 • El bileği kemiklerinin bozuklukları (örneğin, lunatomalasya, kemik nekrozu, psödoartrit)
 • Dolaşımsal bozukluklar (Raynaud fenomeni/el-kol vibrasyonu sendromu)
 • Tümörler veya osteomiyelit

Kalça, diz, ayak bileği ve ayak bölgeleri bozuklukları

 • Tam fonksiyonel iyileşme sağlanıncaya kadar menisküs rahatsızlıkları
 • Kalça, iliosakral, diz, ayak bileği, tarsal, metatarsal ve ayak parmağı eklemlerinde dejeneratif değişimler
 • Hastalıklı ve irrite tendonlar, tendon kılıfları, tendon yapışma yerleri ve sinoviyal bursa
 • Patella kondropatisi
 • Kemiklerin ve yumuşak doku lezyonlarının sekeli (örneğin, kırık bir ayak bileği veya Aşil tendonu veya geniküler ligamanın rüptürü sonrası durum)
 • Semptomatik kalkaneal spur, Haglund deformitesi
 • Ayağın belirgin malformasyonları (örneğin, yumru ayak, tip ayağı)
 • Femur başı nekrozu
 • Kalça displazisi
 • Perthes hastalığındaki gibi femur başının deformasyonları
 • Tümörler veya osteomiyelit

Mesleki aktivitelerin bir kısmında neden-sonuç ilişkileri gösterilmiştir. Ancak, yukarıda  listelenen maruziyetlerin türleri ve iş durumlarından kaynaklanan çoğu kas iskelet hasarı kesin bir şekilde ispatlanamamıştır. Diğer parametrelerin büyük bir kısmının kofaktörler olarak veya hatta bağımsız nedenler olarak görülebilmesi gerçeği değerlendirmeyi daha da güçleştirir. Kas iskelet sisteminin özellikle ortopedik rahatsızlıklarına ilaveten, belirli bir çalışma durumunda sağlığı ve prognozu değerlendirirken yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak kas iskelet sistemi hastalıkları ile eş zamanlı oluşabilen ve performans kayıplarını arttırabilen diğer performans sınırlayıcı rahatsızlıklar da dikkate alınmalıdır. Bunlar özellikle aşağıdakileri kapsar:

 • İlaç tedavisi ile düzene konulamayan yüksek kan basıncı
 • İskemik kalp hastalığı
 • Terapötik olarak yeterince kompanse edilemeyen aritmi
 • Örneğin, bacak kaslarının, fonksiyonel kayıplara yol açan arteriosklerozis
 • Ağır fonsiyonel defisitlere neden olan kronik obstruktif solunum hastalıkları
 • Atakların artmış bir frekansı veya fiziksel eforla indüklenen ataklarla beraber bronşiyal astım
 • İnsülin bağımlı diabetes mellitus
 • Fonksiyonel defisitlerle böbrek rahatsızlıkları

 

 

Kaynak: Neden İş Güvenliği

Cevap Bırakın